top of page

HU | EN

Open Minds Hungary KFT. OPENMINDS.HU WEBOLDALRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános adatok

I.1. Az Open Minds Hungary Kft. (székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36., adószám: 14438147-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-079558, statisztikai számjel: 14438147-6201-113-02, a továbbiakban: Open Minds) az openminds.hu weboldal működtetője.

I.2. Az Open Minds adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) elérhető az alábbi oldalról: https://openminds.hu/privacy-policy-hu

I.3. Az adatkezelési tájékoztató, valamint annak módosításai az I.2. pontban meghatározott oldalon történő közzététellel, a közzététel napján lépnek hatályba.

I.4. A Open Minds neve és elérhetőségei

Név: Open Minds Hungary Kft.

Levelezési cím (székhely): 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

E-mail: info@openminds.hu

II. Az Open Minds által kezelt a felhasználók által megadott adatok, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja

II.1. Az Open Minds lehetőséget biztosít az openminds.hu oldal látogatóinak (a továbbiakban: felhasználó) arra, hogy kapcsolatba lépjenek az Open Minds-al. Lehetőség van üzenet küldésére az Open Minds számára az openminds.hu weboldalon keresztül. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: a felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma. Ezen adatok megadását követően lehetőség van üzenet küldésére az Open Minds számára.

II.2. A II. pont alapján az Open Minds által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.

II.3. Az Open Minds lehetőséget biztosít az openminds.hu weboldal felhasználóinak arra, hogy az openminds.hu weboldalon keresztül akár az Open Minds által közzétett álláspályázatokra jelentkezzenek vagy akár attól függetlenül jelentkezzenek az Open Minds csapatába. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma. A jelentkezéshez kapcsolódóan a felhasználónak meg kell adnia, hogy milyen pozícióra jelentkezik, az Open Minds melyik irodájába kíván jelentkezni. Ezen túlmenően szükséges az is, hogy a felhasználó önéletrajzát is feltöltse az openminds.hu weboldalra (az önéletrajz fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). A felhasználónak lehetősége van továbbá arra is, hogy portfoliót töltsön fel (a portfolió fájlként is feltölthető, de lehetőség van azt URL-el hivatkozni). Az Open Minds az Open Minds csapatába jelentkező felhasználókat megkeresi és tájékoztatja az Open Minds munkatárs kiválasztási folyamatáról. A felhasználó által az openminds.hu weboldalon keresztül megadott személyes adatokat az Open Minds a munkatársak személyes adatainak kezelésére vonatkozó belső szabályrendszer szerint kezeli, amennyiben a felhasználó az Open Minds csapat tagjává válik.

 

II.4. A II.3. pont alapján az Open Minds által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.

 

III. Az Open Minds adatkezelési elvei

III.1. Az Open Minds a felhasználó személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi, összhangban a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményével.

 

III.2. Az Open Minds a személyes adatok gyűjtését kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célból végzi, összhangban a célhoz kötöttség követelményével.

 

III.3. Az Open Minds a felhasználóktól kizárólag azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, amelyek szükségesek az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett cél eléréséhez, összhangban az adattakarékosság követelményével.

 

III.4. Az Open Minds a felhasználók személyes adatait pontosan, a felhasználok által megadott adatok alapján kezeli, ennek érdekében biztosítja, hogy a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek, összhangban a pontosság követelményével.

 

III.5. Az Open Minds biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait olyan módon tárolja, hogy a felhasználók azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges, összhangban a korlátozott tárolhatóság követelményével.

 

III.6. Az Open Minds megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is, összhangban az integritás és bizalmas jelleg követelményével.

 

III.7. Az Open Minds felelősséget vállal a III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítéséért és képes III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítésének igazolására, eleget téve az elszámoltathatóság követelményének.

 

III.8. Az Open Minds adatkezelése a III.1.-III.6. pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

III.9. A felhasználók által megadott személyes adatokat az Open Minds erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

III.10. Az Open Minds tájékoztatja a felhasználókat, hogy hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Open Minds ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IV. A felhasználók jogai az Open Minds által kezelt a felhasználók által megadott adatok tekintetében

IV.1. A felhasználónak joga van arra, hogy bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel az Open Minds-hoz forduljon.

 

IV.2. A felhasználónak joga van arra, hogy az Open Minds-tól tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

IV.3. A felhasználó kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, valamint a személyes adatok kiegészítését kérheti, azok hiányossága esetén.

 

IV.4. A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

 

IV.5. Ha az Open Minds bármilyen okból nyilvánosságra hozta a felhasználó személyes adatát, azt a felhasználó kérésére törölni köteles. Az Open Minds ebben az esetben az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

IV.6. A felhasználó jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor nem az adatok törlését, hanem az adatkezelés korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

IV.7. A felhasználó jogosult arra, hogy az Open Minds személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja, továbbá a felhasználó jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

IV.8. A felhasználó a IV.1.-IV.7 pontban foglalt jogai érvényesítése érdekében az Open Minds-ot az I.4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti.

IV.9. A felhasználónak joga van, hogy az Open Minds esetleges jogsértése ellen panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IV.10. A felhasználónak lehetősége van továbbá arra, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely az ügyben soron kívül jár el. A felhasználó a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

V. Az Open Minds felhasználóval szembeni kötelezettségei

V.1. Az Open Minds olyan belső munkaszervezési rendet alakít ki, amely biztosítja, hogy megfelelő határidőben, érdemben reagálhasson a felhasználók I.4. pontok bármelyikére érkezett megkeresésére.

V.2. Az Open Minds indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a IV. pont alapján hozzá érkezett megkeresések kapcsán milyen intézkedéseket tett.

 

V.3. Az Open Minds-nak lehetősége van arra, hogy az intézkedésre nyitva álló határidőt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítsa, erről és a késedelem okainak megjelöléséről a megkeresés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

 

V.4. Az Open Minds felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben a felhasználók megkeresése nyomán nem tenné meg a felhasználó álláspontja szerint szükséges intézkedéseket, úgy erről a felhasználót legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja, ennek részeként tájékoztatást adva az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

VI. Az Open Minds-hoz az openminds.hu weboldal működtetése során cookie-k révén került adatok

VI.1. Az Open Minds az openminds.hu weboldal működtetése során cookie-kat, azaz információcsomagokat alkalmaz, amelyeket az Open Minds vagy egy harmadik fél szervere küld a felhasználó által használt eszközének. A cookie előre meghatározott érvényességi ideig kerül tárolásra; egy részük kizárólag a felhasználó által használt böngésző bezárásig, vagy a munkamenet végéig kerül tárolásra (munkamenet cookie-k), más részük a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó eszközén (állandó vagy mentett cookie-k); megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, az állandó vagy mentett cookie-t a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről. Az Open Minds az openminds.hu weboldal működtetése során funkciójuk alapján három típusú cookie-t alkalmaz. Az Open Minds alkalmaz úgynevezett biztonsági, szükséges cookie-kat, melyek célja az openminds.hu weboldalon történő navigáció biztosítása, illetve az openminds.hu weboldal biztonságos használata.

VI.2. Az Open Minds az openminds.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá funkcionális cookie-kat, amelyek általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, céljuk annak figyelése, hogy melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

VI.3. Az Open Minds az openminds.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá kényelmi cookie-kat, melyek célja a felhasználók openminds.hu weboldalon töltött tevékenységének elemzése.

VI.4. A felhasználónak lehetősége van böngészőjében beállítani, hogy mely cookie-kat enged menteni és melyeket kíván törölni.

VI.5. Az alábbi weboldalakon a felhasználok tájékoztatást találhatnak arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

VI.6. Az openminds.hu weboldal betöltése során az Open Minds egy felugró ablakban a felhasználó hozzájárulását kéri a cookie-k telepítéséhez. Ha a felhasználó nem adja hozzájárulását a cookie-k telepítéséhez, kizárólag az openminds.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k kerülnek telepítésre a felhasználó eszközén.

VI.7. Az openminds.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k esetében az Open Minds adatkezelésének jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésének rendelkezése adja, amelynek értelmében az Open Minds a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

VI.8. Az Open Minds az openminds.hu weboldalon a következő harmadik féltől származó cookie-kat alkalmaz: Google Inc., a Google Analytics szolgáltatása útján, Hotjar Ltd. a Hotjar szolgáltatása útján. A felhasználó a harmadik személyektől származó cookie-król részletes információt érhet el a következő weboldalakon: a Google Analytics tekintetében a https://www.google.com/analytics/terms/ weboldalon, míg a Hotjar esetében a https://www.hotjar.com/ weboldalon.

 

VI.9. Az Open Minds az openminds.hu weboldalon alkalmazott cookie-kat a következő táblázat foglalja össze:

 

VI.10. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapját és az érintettek körét a következő táblázat tartalmazza:

VI.11. Az openminds.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Google Analytics alkalmazása.

VI.11.1. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és céljuk, hogy elősegítsék a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

VI.11.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

VI.11.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó az openminds.hu weboldalt, továbbá, hogy az openminds.hu weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

VI.11.4. A Google a Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

VI.12. Az openminds.hu weboldalon az alábbi szabályok szerint történik a Hotjar alkalmazása.

VI.12.1. Az Open Minds az openminds.hu weboldalon a Hotjar alkalmazást használja, amely a Hotjar Ltd („Hotjar”) webelemző szolgáltatása. A Hotjar úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó eszközére kerülnek lementésre, és amelyek elősegítik az openminds.hu weboldal használatának elemzését.

VI.12.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk az Európai Unió területén található szerverre kerülnek és tárolódnak, a GDPR előírásainak megfelelően, azok teljeskörű figyelembevételével. A Hotjar megtette a szükséges lépéseket a GDPR implementálása érdekében. A webelemzés során biztosítják az anonimitást. A Hotjar olyan felületeket dolgozott ki, amelyen biztosítják annak lehetőségét, hogy az openminds.hu weboldal üzemeltetője kizárólag a felhasználók kifejezett hozzájárulása esetén férhessen hozzá a felhasználók személyes adataihoz, amelyek az openminds.hu weboldal üzemeltetőjének Hotjar accountján tárolódnak.

VI.12.3. Az openminds.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Hotjar cookie-k révén megszerzett információkat arra használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó az openminds.hu weboldalt, továbbá, hogy az openminds.hu weboldal üzemeltetőjének az openminds.hu weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy az openminds.hu weboldal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

VI.12.4. A Hotjar a Hotjar keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Hotjar más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy az openminds.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. További információ a https://www.hotjar.com/ oldalon található.

VII. A felhasználók jogai az Open Minds által kezelt a cookie-k útján gyűjtött adatok tekintetében

VII.1. A jelen adatkezelési tájékoztató VI.5. pontjában írt weboldalakon a felhasználók tájékoztatást találhat arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat. A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy az openminds.hu weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k tárolását megakadályozni (törölni), ebben az esetben előfordulhat ugyanakkor, hogy az openminds.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.

VII.2. A felhasználót továbbá a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában rögzített azon jogokat is gyakorolhatja, amely jogok a cookie-k esetében értelmezhetők.

VIII. Az Open Minds által megtett intézkedések az adatkezelés biztonságossága érdekében

VIII.1. Az Open Minds az openminds.hu a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adattok biztonságos kezelését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja.

VIII.2. Az Open Minds az adatkezelés biztonságossága érdekében szükséges intézkedések kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

VIII.3. Az Open Minds az adatkezeléshez használt eszközökhöz, azaz az adatkezelő rendszerekhez való hozzáférést kizárólag az arra jogosult személyek részére biztosítja. Az Open Minds megakadályozza továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében az Open Minds az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek számára a hozzáférést kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz engedélyezi. Az Open Minds biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt is, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

 

VIII.4. Az Open Minds megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását.

VIII.5. Az Open Minds olyan intézkedéseket alakít ki, amelyek eredményeként ellenőrizhető és megállapítható, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

VIII.6. Az Open Minds rendszerében utólag ellenőrizhető és megállapítható, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe.

VIII.7. Az Open Minds a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása során biztosítja, hogy a továbbítás, illetve a szállítás során azokat arra nem jogosultak ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne módosíthassák, ne törölhessék.

 

VIII.8. Az Open Minds az adatkezelés biztonságossága érdekében egyebek mellett a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket tette. Az Open Minds a személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszert vírusvédelemmel látta el, ahhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatokhoz felhasználónév és jelszó megadását követően lehet csak hozzáférni.

 

Budapest, 2019. november 12.

bottom of page